Podmínky užití

podmínky se připravuji..

Nacházíte se na webovém rozhraní www.pobyty.top (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje podnikatel

Josef Fulka, se sídlem Školní 581, 763 15 Slušovice,

IČ: 62717324,

DIČ: není plátcem DPH,

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Vizovice, č. j. MUVIZ 002619/2016

Adresa pro doručování: Školní 581, 763 15 Slušovice

Upozorňujeme, že webové rozhraní neslouží pro prodej žádného zboží ani služeb. Po kliknutí na prezentaci či reklamu budete přesměrováni na internetové stránky třetích osob. Za obsah těchto stránek neručíme a ani neneseme jako provozovatel webového rozhraní žádnou odpovědnost.

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Obsah webu www.pobyty.top může být chráněn autorskými právy, proto nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Foto u některých zájezdů je pouze ilustrativní, v případě nejasností kontaktujte pracovníky daného webu.

Osobní údaje-připravuje se

Při použití kontaktního formuláře souhlasím se zpracováním mých osobních údajů.

Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Dále prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán.

Subjekt má v souvislosti se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) právo: (I) na přístup k osobním údajům, (II) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (III) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (IV) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (V) na přenositelnost údajů a (VI) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (VII) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.